• [[en]]language[[nl]]taal[[fr]]langue
 • Lobo Buabadi

  [[nl]]zaakvoerder [[en]]manager [[fr]]directeur

  [[nl]]De belangrijkste rol van Lobo als zaakvoerder is om zoals een brug tussen de onderneming, partners en voetbalclubs te zitten, die alle organisatorische, communicatieve en administratieve aspecten van het team beheert. Hij leidt en stuurt de performance. [[en]]Lobo's main role as manager is to act as a bridge between the company, partners and football clubs, managing all organisational, communicative and administrative aspects of the team. He leads and directs the performance. [[fr]]Le rôle principal de Lobo en tant que manager est de servir de pont entre la société, les partenaires et les clubs de football, en gérant tous les aspects organisationnels, communicatifs et administratifs de l'équipe. Il dirige la performance.

  Eugène Zokouri

  [[nl]]Public Relations en Rapporteur d’affaires [[en]]Public Relations [[fr]]Relations Publiques et Rapporteur d’affaires

  [[nl]]Ik ben verantwoordelijk voor public relations voor Coaching Performance Plus. Gepassioneerd door voetbal en ik houd van de uitdagingen die het met zich meebrengt! Ik ben zeer gemotiveerd, hardwerkend en doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de CPP-spelers hun doelen bereiken. [[en]]I am in charge of public relations for Coaching Performance Plus. I am a football fan and it was natural for me to accept to work for CPP because I love challenges! I am highly motivated, hard-working and do my utmost to ensure that the CPP players achieve their goals. [[fr]]Le rôle principal de Lobo en tant que manager est de servir de pont entre la société, les partenaires et les clubs de football, en gérant tous les aspects organisationnels, communicatifs et administratifs de l'équipe. Il dirige la performance.

  Phaedra Van Hoorebeek

  Business Manager / Mental Coach / Voedingscoach

  [[nl]]Als voetballer sinds mijn negende was het voor mij logisch om te evolueren in een structuur die met deze sport verband houdt. Ik ben verantwoordelijk voor verschillende aspecten binnen CPP. Als Business Manager zorg ik voor de groei van CPP door te zorgen voor training, management, effectieve communicatie en marketing tussen de verschillende onderdelen van CPP. Dankzij mijn master in klinische psychologie help ik de spelers door een mentale coaching op te zetten om hen te leren beter om te gaan met stress, verlies, druk, enz. Met mijn opleiding als sportvoedingsdeskundige zorg ik ook voor voedingscoaching en zorg ik ervoor dat de sporter een gezond en aangepast dieet ontwikkelt om betere prestaties te leveren. [[en]]As a footballer since I was 9 years old, it was logical for me to evolve in a structure linked to this sport. I am in charge of several aspects within CPP. As Business Manager, I ensure the growth of CPP by taking care of training, management, effective communication and marketing between the different components of CPP. Thanks to my master in clinical psychology, I help the players by setting up mental coaching to teach them to better manage stress, loss, pressure, etc. With my training as a sports nutritionist, I also take care of nutrition coaching and therefore ensure that the athlete develops a healthy and adapted diet to provide better performance. [[fr]]Footballeuse depuis mes 9 ans, il était logique pour moi d’évoluer dans une structure liée à ce sport. Je suis en charge de plusieurs aspects au sein de CPP. En tant que Business Manager, j’assure la croissance de CPP en m’occupant de la formation, de la gestion, de la communication efficace et du marketing entre les différentes composantes du CPP. Grâce à mon master en psychologie clinique, j’aide les joueurs par la mise en place d’un coaching mental pour ainsi leur apprendre à mieux gérer le stress, la perte, la pression, etc. Avec ma formation de nutritionniste sportif, je m’occupe aussi du coaching en nutrition et donc je m’assure que l’athlète développe une alimentation saine et adaptée pour fournir de meilleure performance.

  Sarah Nyundu

  Communicatie Manager

  [[nl]]Afgestudeerd aan een master in communicatie, ben ik binnen de CPP verantwoordelijk voor de algemene communicatie van de structuur in samenwerking met Phaedra. Ik werd al heel vroeg ondergedompeld in de wereld van de sport omdat mijn broers voetbalden en ikzelf basketbal speel op provinciaal niveau. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik me aansluit bij het project van Coaching Performance Plus, omdat het me de mogelijkheid biedt mijn universitaire opleiding te koppelen aan mijn passie voor sport. [[en]]Graduated with a master in communication, within the CPP I am in charge of the general communication of the structure in collaboration with Phaedra. I was immersed in the world of sport from a very early age because my brothers played football and I myself play basketball at provincial level. It is therefore natural for me to join the Coaching Performance Plus project, as it allows me to link my university education with my passion for sport. [[fr]]Diplômé d’un master en communication, au sein du CPP je me charge en collaboration avec Phaedra de la communication générale de la structure. J’ai été baigné dans le monde du sport très tôt car mes frères jouaient au football et moi-même j’évolue à l’échelon provincial dans le basket. C’est donc naturellement que je rejoins le projet de Coaching Performance Plus, car cela me permet de relier ma formation universitaire avec ma passion pour le sport.

  Patrick Tesse

  [[nl]]T1 [[en]]T1 [[fr]]T1

  [[nl]]Ik ben technisch trainer, gespecialiseerd in de ontwikkeling van de technische vaardigheden en de coördinatie van de spelers. Ik heb in verschillende professionele academies gewerkt, zoals: EAG Guingamp, technische opleiding Stade Rennais, Chateaubriand FC, technische opleiding Ajax-academie, en het District 22 van de Franse voetbalbond. Ik ben ook personal trainer en trainer voor opvoeders in technisch werk. Diploma's en certificaten: Federaal certificaat Franse Voetbalbond. Europees diploma van personal trainer Certificaat coaching Ajax academie methodologie UEFA Diploma in doorlopend curriculum. [[en]]I am a technical trainer specialising in the development of players' technical skills and coordination. I have worked in various professional academies such as: EAG Guingamp, Stade Rennais technical training course, Chateaubriand FC, Ajax academy technical training course, and the French Football Federation District 22. I am also personal trainer and trainer for educators in technical work. Diplomas and certificates: Federal Certificate French Federation of Football. European diploma of personal trainer Certificate coaching Ajax academy methodology UEFA diploma in continuous education. [[fr]]Entraineur technique spécialisé dans le développement des aptitudes techniques et coordinatrices du joueurs, j’ai travaillé au sein de différentes académies professionnelles comme : EAG guingamp, stage technique stade rennais, chateaubriand fc , stage technique Ajax academy academy, Federation française de football district 22. Je suis également entraîneur personnel et formateur pour des éducateurs dans le travail technique. Diplômes et certificats: Certificat federal Federation française de football. Diplôme européen de personal traîner Certificat coaching Ajax academy methodology Diplôme UEFA en continue cursus .

  Bryan Godts

  [[en]]T2 Coach [[nl]]T2 Coach [[fr]]T2 Coach

  [[nl]]Ik maak deel uit van het technische team naast Patrick de T1. Mijn hoofddoel is om de spelers fysiek en technisch te helpen ontwikkelen. Om dit te doen, breng ik mijn ervaring en kennis naar de CPP. Ik speelde vroeger in een voetbalploeg die uitkwam in de 1e klasse van de Belgische jeugdelite. Ik werd opgeleid bij KDS (Diegem Sport), een paar jaar later werd ik opgeroepen voor de Brabantse selectie en vervolgens op 14-jarige leeftijd door FC Brussel aangeworven. Ik ben nu fitnesstrainer en richt me op fysieke voorbereiding, conditionering en blessurepreventie in de sportwereld. Geboren met een bal aan mijn voeten, heb ik altijd van voetbal gehouden, of het nu met vrienden, in competitieverband of als toeschouwer was. Mijn droom is om van mijn passie te kunnen leven en jonge spelers te helpen zich voor te bereiden op de profcarrière die hen wacht. [[en]]I am part of the technical team alongside Patrick the T1. My main objective is to help develop the players physically and technically. To do this, I bring my experience and knowledge to the CPP. I used to play in a football team that played in the 1st division of the Belgian youth elite. I was trained at KDS (Diegem Sport), a few years later I was called up to the Brabant selection and then recruited by FC Brussels at the age of 14. I am now a fitness trainer and focus on physical preparation, conditioning and injury prevention in the world of sports. Born with a ball at my feet, I have always loved football, whether with friends, in competition or as a spectator. My dream is to be able to make a living from my passion and to help young players prepare for the professional careers that await them. Quote: "You can't put a price on passion". [[fr]]Je fais partie de l'équipe technique aux côtés de Patrick le T1. Mon objectif principal est de participer au développement des joueurs sur le plan physique et technique. Pour cela, j’apporte mon expérience et mes connaissances au CPP. Je jouais dans une équipe de football qui jouait en 1ère division de l'élite des jeunes Belges. J’ai été formé au KDS (Diegem Sport), quelques années plus tard j’ai été appelé dans la sélection brabançonne puis recruté par le FC Bruxelles à l'âge de 14 ans. Je suis maintenant un entraîneur de fitness et je me concentre sur la préparation physique, le conditionnement et la prévention des blessures dans le monde du sport. Né avec un ballon à ses pieds, j’ai toujours aimé le football, que ce soit avec des amis, en compétition ou en tant que spectateur. Mon rêve est de pouvoir vivre de sa passion et d'aider les jeunes joueurs à se préparer aux carrières professionnelles qui les attendent .

  Junior Marcus

  [[en]]coach [[nl]]trainer [[fr]]coach

  [[nl]] [[en]] [[fr]]

  Maxim Djem Buabadi

  [[nl]]Logistiek medewerker [[fr]]Enévole logistic [[en]]Logistic volunteer

  [[nl]] [[en]] [[fr]]

  Brahim Mimiet Sidibeh

  [[en]]Management advisor (transfers) [[nl]]Management advisor (transfers) [[fr]]Adviseur management (transfers)

  [[nl]] [[en]] [[fr]]

  Mathieu Deconinck

  [[en]]Kiné [[nl]]Kiné [[fr]]Kiné

  [[nl]] [[en]] [[fr]]

  Dave Lannoye (vrijwillig medewerker)

  [[nl]]IT/ERP manager [[en]]IT/ERP manager [[fr]]Manager informatique/ERP

  [[nl]]Dave zal toezicht houden op een team van technische medewerkers die de ERP-programma's beheren en uitvoeren. ERP-functies en -verantwoordelijkheden omvatten het leiden van teamvergaderingen en het toewijzen van actie-items aan teamleden, de follow-up langs de weg tot de deadline voor elk project. [[en]]Dave will oversee a team of technical staff who will manage and execute the ERP programs. ERP functions and responsibilities include leading team meetings and assigning action items to team members, following-up along the way to the deadline for each project. [[fr]]Dave est superviseur d’une équipe technique qui gère et qui exécute les programmes ERP. Les fonctions et responsabilités de l'ERP comprennent la direction des réunions d'équipe et l'attribution d'actions aux membres de l'équipe, ainsi qu'un suivi tout au long du processus jusqu'à la date limite de chaque projet.

  Kris De Maere (vrijwillig medewerker)

  [[nl]]Advocaat [[en]]Lawyer [[fr]]Avocat

  [[nl]]Kris De Maere is advocaat en gespecialiseerd in sportrecht, hij heeft een bijzondere kennis van de reglementen van de KBVB en van sportrecht in het algemeen, hij ondersteunt het project en geeft juridische adviezen aan de leden wanneer dit nodig is, hij kan ook optreden om bijstand te verlenen. [[en]]Kris De Maere is a lawyer specialized in sports law, he has a special knowledge of the regulations of the KBVB and sports law in general, he supports the project and gives legal advice to members when needed, he may also act to provide assistance. [[fr]]Kris De Maere est un avocat spécialisé en droit du sport, il a une connaissance particulière du règlement de l'ARPAA et du droit du sport en général, il soutient le projet et donne des conseils juridiques aux membres en cas de besoin, il peut également agir pour fournir une assistance.

  Fio (vrijwillig medewerker)

  [[nl]]Jurist [[en]]Jurist [[fr]]Jurist

  [[nl]]Fio zal mee toezien op de juridische aspecten. [[en]]To translate [[fr]]Traduire